Figure Skating

synchronized skating
 line of skaters
 child skating